Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę i jest wyliczany w zależności od stażu pracy.

Osobom, które podjęły się swojej pierwszej pracy przysługuje 1,67 dnia urlopu po przepracowaniu każdego miesiąca, a prawo do 20 dni urlopu nabywa z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Druga i kolejna praca to już 20 dni urlopu rocznie, gdy staż pracy nie przekracza 10 lat i 26 dni urlopu rocznie, gdy staż pracy jest większy niż 10 lat.

Do okresu zatrudnienia wliczane są lata nauki, przy czym nie podlegają one sumowaniu. Po ukończeniu:

  • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze urlop wypoczynkowy liczony jest godzinowo. Pracownik, któremu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 20 dni urlopu, jest zatrudniony na ½ etatu, czyli przysługuje mu 10 dni urlopu po 8 godzin – w sumie 80 godzin urlopu wypoczynkowego.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniach przechodzi na następny rok i musi być wykorzystany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku.

Co warto zaznaczyć, osobom z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Aby dostać urlop wypoczynkowy, wystarczy przedstawić swojemu pracodawcy wniosek o urlop, który znajdziesz w zakładce Informacje kadrowe – Wzory dokumentów.