Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym momencie, podobnie jak zleceniobiorca, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile w umowie nie ma o nim zapisu. Obowiązujący okres wypowiedzenia liczy się od następnego dnia, czyli jeżeli pracownik złożył wypowiedzenie 15 lutego, to jego przykładowo 7 – dniowy okres wypowiedzenia, zaczyna się 16 lutego.

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w takiej formie, by druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią. Ponadto, wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa – jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę.