Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego, która gwarantuje stosunkowo najniższe koszty zatrudnienia.

Podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Osoba wykonująca zlecenie bierze pełną odpowiedzialność za dzieło, które może być zarówno materialnym, jak i niematerialnym efektem pracy.

Umowa o dzieło jest opodatkowana. Jeśli jej kwota nie przekracza 200 zł brutto, stosuje się tzw. zryczałtowany podatek. Odliczany jest wówczas podatek w wysokości 17% bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.

Elementy obowiązkowe umowy o dzieło:

 • oznaczenie stron umowy o dzieło,
 • przedmiot umowy o dzieło,
 • wynagrodzenie,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 • inne – kary umowne, odszkodowania, określenie tego, kto dostarcza narzędzia itd.,
 • podpisy obu stron.

Zalety umowy o dzieło:

 • dowolność sposobu wykonywania dzieła – dowolne miejsce i czas,
 • możliwość zlecenia wykonania  dzieła innej osobie,
 • szeroka możliwość odstąpienia od umowy dla zlecającego,
 • najniższe koszty zatrudnienia – wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.

Wady umowy o dzieło:

 • wąska możliwość odstąpienia od umowy dla przyjmującego – jedynie w przypadku, gdy wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia,
 • brak przywilejów wynikających z umowy o pracę – urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienie lekarskie itd.