Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Jest to możliwe bez względu na to, czy umowa była zawarta na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony.

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • dwa tygodnie – jeśli byłeś zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
  • miesiąc – przy zatrudnieniu trwającym min. sześć miesięcy, ale mniej niż trzy lata,
  • trzy miesiące – w przypadku stażu pracy o długości co najmniej trzech lat.

Jeśli umowa została zawarta na okres próbny, to wypowiedzenie może trwać:

  • trzy dni robocze – dla umów zawartych na okres krótszy niż dwa tygodnie,
  • tydzień – gdy umowa obejmuje okres co najmniej dwóch tygodni, lecz krótszy niż trzy miesiące,
  • dwa tygodnie – dla umów zawartych na okres trzech miesięcy.

Okres wypowiedzenia może być liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach.

Wypowiedzenie liczone w dniach rozpoczyna bieg od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia, w tygodniach – w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się w sobotę, w miesiącach – pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Zawarta z nim umowa pozwala pracownikowi kontynuować zatrudnienie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy, która jest w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy lub w szczególnych przypadkach tj. ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracodawcy.

Wyjątek stanowi umowa zawarta na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca. Umowa zawarta na okres próbny lub okres przekraczający 1 miesiąc, która ulegałaby rozwiązaniu po 3 miesiącu ciąży – stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, ulega przedłużeniu do dnia porodu.