Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, która jest atrakcyjna przede wszystkim dla pracowników, którym zależy na wyższym wynagrodzeniu netto. Trzeba zaznaczyć, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aby umowa zlecenie była stworzona poprawnie trzeba zwrócić uwagę na następujące zapisy:

 • określenie stron umowy,
 • opis zlecenia i współpracy,
 • termin wykonania zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • zasady dotyczące odpowiedzialności. 

Co warto dodać, jeśli umowa zlecenie nie stanowi inaczej, tzn. jeśli nie zawarliśmy w niej zapisu dot. przepisów ochronnych dotyczących czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, prawa do urlopu czy okresu wypowiedzenia to wyżej wymienione przepisy nas nie obowiązują.

W przypadku umowy zlecenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i rentowe są pobierane od wynagrodzenia brutto – wyjątek stanowią zleceniobiorcy ze statusem studenta. Wedle życzenia zleceniobiorca może obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.

Zalety umowy zlecenia:

 • swoboda w zawieraniu i rozwiązywaniu umowy,
 • w przypadku pracownika do 26. roku życia ze statusem studenta stawka brutto staje się stawką na rękę,
 • wyższe wynagrodzenie netto oraz niższe koszty pracownika dla pracodawcy,
 • możliwość powierzenia zleconych obowiązków osobom trzecim,
 • brak stałego nadzoru zleceniodawcy nad zleceniobiorcą.

Wady umowy zlecenia:

 • brak przywilejów wynikających z umowy o pracę – urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienie lekarskie itd. – o ile nie ma takiego zapisu w umowie,
 • brak ochrony wynikającej z okresu wypowiedzenia,
 • brak stabilności dochodów,
 • praca w oparciu umowy zlecenie nie zalicza się do stażu pracy.

Istnieje również taka forma umowy, jak umowa zlecenie tymczasowa, która regulowana jest poprzez Kodeks Cywilny. Okres jej trwania wlicza się do 18 – miesięcznego – maksymalnego – okresu trwania umowy tymczasowej, tak jak w przypadku umowy o pracę.