Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu, zatrudnionemu na umowie o pracę.

Jeżeli rodzic rozpoczął pracę dopiero po narodzinach dziecka, a dziecko nie ukończyło 24 miesięcy lub nie minęło 24 miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu, ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Ile trwa urlop ojcowski?

Urlop trwa 14 dni kalendarzowych, łącznie z sobotą i niedzielą, a na jego długość nie ma wpływu liczba dzieci.

Urlop ojcowski może być udzielony równolegle z urlopem macierzyńskim i wykorzystany jednorazowo przez 14 dni lub w dwóch częściach każdy po 7 dni, chyba że na wniosek pracownika ulegnie skróceniu.

Abu ubiegać się o urlop ojcowski, należy złożyć pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.